Download Báo giá và Catalogue

BÁO GIÁ

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE 0,3MM

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE 0,5MM

MÀNG HDPE 0,75; 1; 1,5; 2MM

VỈ THOÁT NƯỚC

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

LÓT SÀN ĐỔ BÊ TÔNG

———————————

CATALOGUE

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE

VỈ NHỰA THOÁT NƯỚC

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

TẤM CHỐNG ẨM LÓT SÀN

NI LÔNG LÓT SÀN

MÀNG NÔNG NGHIỆP